امروزه سرمایه گذاری در حوزه مشتریان در ایران عمدتا به سمت نرم افزار CRM فارسی گرایش پیدا کرده است و شرکت های متعددی که در حوزه خدمات فناوری اطلاعات فعالیت می کنند اقدام به طراحی و توسعه نرم افزار CRM فارسی کرده اند بگونه ای بتوان با توجه به فرهنگ سازمانی ایران و کسب و کارهای ایرانی از آن بعنوان راهکاری مناسب بهره برد. نرم افزار CRM فارسی باید علاوه بر رعایت استانداردهای جهانی و پذیرفته شده در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان، بتواند از زبان فارسی و تاریخ شمسی پشتیبانی کند و امکان ایجاد شخصی سازی براساس نیازمندی های شرکت های ایرانی را داشته باشد.

Tuesday, October 23, 2018

DataArt Partners with Playtech

It provides marketing expertise, sophisticated CRM solutions and other services for operators seeking a full turnkey solution. Playtech’s Financials division operates both on a B2C and B2B basis. Its ...

source http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=0BACAA2864044F679921D8B5577355A3&url=http%3a%2f%2fwww.pressreleasepoint.com%2fdataart-partners-playtech&c=13743833536928771402&mkt=en-us

Oracle Acquires DataFox

Organizations utilize DataFox’s insightful data to prioritize accounts, enrich CRM data and identify new prospects. According to Oracle, DataFox’s AI data engine continuously extracts detailed company ...

source http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=0BACAA2864044F679921D8B5577355A3&url=http%3a%2f%2fwww.dbta.com%2fEditorial%2fNews-Flashes%2fOracle-Acquires-DataFox-128139.aspx&c=18049155811870430392&mkt=en-us

Oracle CX Unity unveiled at OpenWorld

Oracle CX Unity is designed to allow its users to connect data from both front- and back-office tools, such as POS, CRM, digital analytics and transaction systems and third-party information. The busi...

source http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=0BACAA2864044F679921D8B5577355A3&url=https%3a%2f%2fsearchcrm.techtarget.com%2fnews%2f252451105%2fOracle-CX-Unity-unveiled-at-OpenWorld&c=17388074583889920957&mkt=en-us

Customer Experience Consultancy Avtex Embraces Daon’s IdentityX

The company is also a Microsoft Inner Circle Partner for Dynamics CRM and Power BI. In other words, it’s a major player, and it has now build a new Interactive Voice Response (IVR) solution for the co...

source http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=6268B84B1CA04607825C80EF6D4FA35F&url=https%3a%2f%2ffindbiometrics.com%2favtex-embraces-daon-identityx-510234%2f&c=12511535341387454042&mkt=en-us

Global Social Customer Relationship Management Software market forecast till 2023 illuminated by new report

Social CRM (customer relationship management) is use of social media services, techniques and technology to enable organizations to engage with their customers. Social CRM adds a deeper layer of infor...

source http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=6268B84B1CA04607825C80EF6D4FA35F&url=https%3a%2f%2fwww.whatech.com%2fmarket-research%2fit%2f522354-global-social-customer-relationship-management-software-market-forecast-till-2023-illuminated-by-new-report&c=11709945784269820382&mkt=en-us

10 Best CRM Tools for Small Business

Small businesses need to be as dynamic as possible in order to be successful. With limited resources and a small team of staffers, small businesses are always on the lookout for ways to maximize effic...

source http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=6268B84B1CA04607825C80EF6D4FA35F&url=http%3a%2f%2fcustomerthink.com%2f10-best-crm-tools-for-small-business%2f&c=14792331631553827185&mkt=en-us

7 Ways Data Will Transform the Way We Do Business

Customer Relations Management (CRM) platforms make the task of maintaining engagement with customers after the initial interaction easier. CRM platforms take the necessary information that is ...

source http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=6268B84B1CA04607825C80EF6D4FA35F&url=http%3a%2f%2ftrendintech.com%2f2018%2f10%2f23%2f7-ways-data-will-transform-the-way-we-do-business%2f&c=12640895170969699259&mkt=en-us